Stadgar

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Östgöta Sportvagnsklubb (förkortat ÖSK) bildad 1974 och konstituerad 1991, dess styrelse har sitt säte i Linköping.

§2 Föreningens syfte och verksamhet
ÖSK är en ideell förening vars målsättning är att främja intresset för sportvagnar samt sammanföra personer med sportvagnsintresse. Basen för verksamheten är en återkommande månadssammankomst förlagd till en vardag (först tisdag i månaden är gängse praxis).

Varje år arrangeras Påkörningen för att sporra medlemmarna att i tid få ut sina sportvagnar på vägarna. Majrundan är också ett återkommande arrangemang, vinnaren skall vårda klubbens ständiga vandringspris under året samt tillse att hans/hennes namn samt biltyp blir ingraverat i detsamma.
Föreningen är helt opolitisk.

§3 Miljö
Klubbens verksamhet skall kännetecknas av hänsyn till miljön och att delta i en strävan mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Verksamheten skall präglas av en öppenhet att aktivt medverka till en teknisk utveckling i miljöns tecken.

§4 Medlemmars integritet
ÖSK värnar om personlig integritet och tillämpar Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller för hela EU.

§5 Medlemskap
Medlemskapet ges till den person som bedöms kunna verka positivt i linje med föreningens inriktning och stödja densamma.
Till hedersmedlem kan årsmötet efter förslag från styrelsen välja medlem som under lång tid verkat i föreningens anda.
Styrelsen kan på årsmötet utdela förtjänstdiplom / förtjänsttecken eller uttala hedersomnämnande till medlemmar som under året på ett särskilt sätt verkat i / för föreningen.

§6 Eget utträde och uteslutning
Utträde under löpande år skall ske skriftligen till styrelseordföranden. Uteslutning sker automatiskt vid ej betalad medlemsavgift. Om medlem medvetet skadat föreningens namn eller verksamhet sker uteslutning omedelbart. Sådan uteslutning fordrar 3/4 styrelse majoritet.

§7 Årsavgifter
Årsavgiften som gäller kalenderår och vars storlek bestäms på årsmötet skall erläggas före januari månads utgång genom inbetalning via klubben gällande betalningssätt.
Alla aktiva tävlande medlemmar med förarlicens, skall avlägga full årsavgift, annars gäller ej licens.

§8 Kommunikation
ÖSK-NYTT: Föreningen skall fyra gånger per år ge ut ÖSK-Nytt. Klubbens ordförande är ansvarig utgivare. Månadsbrev: skickas ut via mail. Föreningen skall även ha en aktiv hemsida samt verka i sociala medier.
§9 Verksamhetsåret och årsmötet
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår löper från och med den 1 oktober till och med den 30 september.

Årsmötet skall hållas före december månads utgång. Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelse och förslag till föredragningslista skickas senast två veckor före utsatt dag för årsmötet. 
Vid årsmötet skall förekomma:

· mötets öppnande
· val av mötesordförande
· val av mötessekreterare
· val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet
· fråga om mötet är rätt utlyst
· fastställande av föredragningslistan
· styrelsens verksamhetsberättelse
· kassarapport
· revisionsberättelse
· fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
· föredragning av budget
· fastställande av årsavgift
· val av styrelseledamöter
· val av revisorer och revisorssuppleant
· val av valberedning
· övriga ärenden
· mötets avslutande

Fråga från medlem skall, utom när det gäller val av styrelse, för att upptas till behandling på årsmötet, skriftligen komma styrelseordförande tillhanda senast en vecka före den i kallelsen angivna dagen för årsmötet.

§10 Rösträtt och beslutsmässighet
Föreningsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig. Vid föreningens möten har varje närvarande medlem en röst. Rösträtt får icke utövas genom fullmakt. Omröstning sker öppet. Val skall företas med slutna sedlar, om rösträkning begärs. 
Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av mötets ordförande, utom vid val och sluten omröstning, då lottning skall företas.
Styrelseledamot äger icke rätt att deltaga i omröstning om ansvarsfrihet eller i val av revisorer eller revisorssuppleanter.

§11 Styrelse
Styrelsen som väljs av årsmötet, ska bestå av minst: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare. Alla styrelseposter väljs för 2 år. Ordförande, kassör samt minst en övrig ledamot väljs udda år. Vice ordförande, sekreterare, och klubbmästare samt minst en övrig ledamot väljs jämna år. Tvåårsregeln kan sättas ur spel vid byte av befattning inom styrelsen eller andra speciella skäl.

Verksamheten bedrivs i kommittéer efter styrelsens beslut. Styrelsen kan utökas vid behov. Som President för klubben inträder den tidigare ordföranden. Presidenten äger rätt att närvara vid styrelsens sammanträden under det påföljande året efter sin avgång som ordförande.

§12 Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar. Styrelsen är beslutsför, när minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, där ej annat sägs i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

13 Firmateckning
Ordföranden och kassören tecknar var och en för sig föreningen. Kassören dock endast inom dennes verksamhetsområde.

§14 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet två revisorer jämte en revisorssuppleant. Räkenskaperna med tillhörande handlingar, samt av styrelsen avgiven verksamhetsberättelse, skall genom kassörens försorg senast den 
15 oktober tillhandahållas revisorerna, som har att senast den 15 november till styrelsen återlämna handlingarna jämte sin revisionsberättelse, vari ansvarsfrihet bestämt tillstyrkes eller avstyrkes.

§15 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras på årsmötet 3/4 av majoritet av avgivna röster. Önskemål om ändringar av stadgarna skall vara styrelsen skriftligen tillhanda i god tid före årsmötet.

§16 Upplösning
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas på förslag av styrelsen och efter beslut av två på varandra följande möten, av vilka minst ett skall vara årsmötet. Mellan dessa möten skall minst fyra veckor förflyta. För giltighet av sådant beslut fordras dock minst 3/4 majoritet vid vartdera mötet. Upplöses klubben, skall dess tillgångar användas enligt sista mötets beslut.