Stadgar

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Östgöta Sportvagnsklubb (förkortat ÖSK) bildad 1974 och konstituerad 1991, dess styrelse har sitt säte i Linköping.

§2 Föreningens syfte och verksamhet
ÖSK är en ideell förening vars målsättning är att främja intresset för sportvagnar samt sammanföra personer med sportvagnsintresse för personlig förkovran och ömsesidigt tekniskt bistånd och utbyte. Basen för verksamheten är en återkommande månadssammankomst förlagd till en vardag (1:a tisdag i månaden är gängse praxis).

Ett "Majrally" skall arrangeras varje år för att sporra medlemmarna att i tid få ut sina sportvagnar på vägarna. Rallyt arrangeras av föregående års 2:a och 5:a. Vinnaren skall vårda klubbens ständiga vandringspris under året samt tillse att hans/hennes namn samt biltyp blir ingraverat i detsamma.
Föreningen är helt opolitisk.

§3 Medlemskap
Medlemskap kan efter ansökan till styrelsen erhållas av fysisk person som bedöms komma att verka positivt i linje med föreningens inriktning och stödja densamma. Varje fullbetalande medlem erhåller ett exklusivt personligt medlemsnummer som följer honom / henne år efter år om han / hon i löpande följd förlänger sitt medlemskap.
Vid inträde erlägger ny medlem inträdesavgift. Inträdesavgiftens storlek bestämmes av årsmötet.

Till hedersmedlem kan årsmötet efter förslag från styrelsen välja medlem som under lång tid verkat i föreningens anda som funktionär eller på annat sätt gagnat föreningen.

Styrelsen kan på årsmötet utdela förtjänstdiplom / förtjänsttecken eller uttala hedersomnämnande till medlemmar som under året på ett särskilt sätt verkat i / för föreningen.
Medlem som vill utträda ur föreningen bör göra skriftlig anmälan om detta till styrelsen. Uteslutning av medlem kan ske om vederbörande medvetet skadat föreningens namn eller verksamhet eller om stadgade avgifter ej erlagts inom föreskriven tid. Uteslutning fordrar 3/4 styrelse majoritet.

§4 Årsavgifter
Årsavgiften som gäller kalenderår och vars storlek bestämmes av årsmötet erläggs före januari månads utgång genom inbetalning till föreningens kassör via Bankgiro.
Halv årsavgift erläggs av ny medlem mellan september och december.
Hedersmedlemmar erlägger ingen medlemsavgift.
Alla aktiva tävlande medlemmar med förarlicens, skall avlägga full årsavgift

§5 Verksamhetsåret och årsmötet
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår löper från och med den 1 oktober till och med den 30 september.

Årsmötet hålles före december månads utgång. Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelse och förslag till föredragningslista skall utsändas senast två veckor före utsatt dag för årsmötet. 
Vid årsmötet skall förekomma:

· mötets öppnande
· val av mötesordförande
· val av mötessekreterare
· val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet
· fråga om mötet är rätt utlyst
· fastställande av föredragningslistan
· styrelsens verksamhetsberättelse
· kassarapport
· revisionsberättelse
· fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
· föredragning av budget
· fastställande av årsavgift
· val av styrelseledamöter
· val av revisorer och revisorssuppleant
· val av valberedning
· övriga ärenden
· mötets avslutande

Fråga från medlem skall, utom när det gäller val av styrelse, för att upptas till behandling på årsmötet, skriftligen komma styrelsen tillhanda senast en vecka före den i kallelsen angivna dagen för årsmötet.

§6 Beslut
Föreningsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig. Vid föreningens möten har varje närvarande medlem en röst. Rösträtt får icke utövas genom fullmakt. Omröstning sker öppet. Val skall företas med slutna sedlar, om rösträkning begärs. 
Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av mötets ordförande, utom vid val och sluten omröstning, då lottning skall företas.
Styrelseledamot äger icke rätt att deltaga i omröstning om ansvarsfrihet eller i val av revisorer eller revisorssuppleanter.

§7 
Styrelsen som väljs av årsmötet, ska bestå av minst: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare. Alla styrelseposter väljs för 2 år. Ordförande, kassör samt minst en övrig ledamot väljs udda år. Vice ordförande, sekreterare, och klubbmästare samt minst en övrig ledamot väljs jämna år. Tvåårsregeln kan sättas ur spel vid byte av befattning inom styrelsen eller andra speciella skäl.

Verksamheten bedrivs i kommittéer efter styrelsens beslut. Styrelsen kan utökas vid behov. Som President för klubben inträder den tidigare ordföranden. Presidenten äger rätt att närvara vid styrelsens sammanträden under det påföljande året efter sin avgång som ordförande.

§8
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar. Styrelsen är beslutsför, när minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, där ej annat sägs i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§9 Firmateckning
Ordföranden och kassören tecknar var och en för sig föreningens firma. Kassören dock endast inom hans verksamhetsområde.

§10
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet två revisorer jämte en revisorssuppleant. Räkenskaperna med tillhörande handlingar, samt av styrelsen avgiven verksamhetsberättelse, skall genom kassörens försorg senast den 
15 oktober tillhandahållas revisorerna, som har att senast den 15 november till styrelsen återlämna handlingarna jämte sin revisionsberättelse, vari ansvarsfrihet bestämt tillstyrkes eller avstyrkes.

§11 
För ändring av dessa stadgar fordras på årsmötet 3/4 av majoritet av avgivna röster. Önskemål om ändringar av stadgarna skall vara styrelsen skriftligen tillhanda i god tid före årsmötet. 
(se §5).

§12
Föreningen skall några gånger per år utge ett föreningsblad. Klubbens ordförande skall vara ansvarig utgivare.

§13
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas på förslag av styrelsen och efter beslut av två på varandra följande möten, av vilka minst ett skall vara årsmötet. Mellan dessa möten skall minst fyra veckor förflyta. För giltighet av sådant beslut fordras dock minst 3/4 majoritet vid vartdera mötet. Upplöses klubben, skall dess tillgångar användas enligt sista mötets beslut.