Miljöpolicy

Klubbens verksamhet skall kännetecknas av hänsyn till miljön och en strävan mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Verksamheten skall präglas av en öppenhet att aktivt medverka till en teknisk utveckling som gagnar miljön.

Klubben skall också följa den miljöpolicy som finns upprättad av Svenska Bilsportförbundet och även med hänsyn till den miljöpolicy som finns inom den kommun som verksamhets bedrivs eller som medlem är aktiv.

När vi nyttjar andra anläggningar utanför vår egen verksamhet skall vi även ha tagit del av dessa policys så vi tar maximal hänsyn till miljöaspekter.

Miljöbelastning skall minskas genom förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar baserat på en helhetssyn för miljön. Detta uppnås genom att:

Uppfylla gällande lagstiftning som berör vår verksamhet (Naturvårdsverket samt miljöbalken)
I våra stadgar och regler väga in miljömässiga aspekter.
Samtliga restprodukter som uppkommer genom vår verksamhet skall omhändertas på ett riktigt sätt och bortskaffas korrekt till där för avsedda insamlingsplatser.
Förebygga miljöolyckor genom att alltid tänka konsekvens i det vi gör.
I alla inköp skall miljöaspekten vägas in, BAT-principen skall följas så långt det är praktiskt och ekonomisk möjligt.

Medlemmar, funktionärer och övriga medverkande ska:

Beakta klubbens miljöpolicy samt ha kännedom om och sprida informationen.
Visa respekt för vår miljö vid all verksamhet.
Välja material, bränslen och övriga utrustning utifrån miljöperspektivet.
Minimera tomgångskörning och buller, beakta närmiljön.
Utnyttja kommunens återvinningsanläggningar för bortskaffande av restprodukter på ett miljöriktigt sätt.
Verka för att förebygga miljöskador och olyckor genom att tänka konsekvens vid all verksamhet.

Att tänka på:

Håll ditt fordon i ett bra skick i alla delar så sparar Du både miljö och egen plånbok genom att ha tändning och förgasare rätt inställda. Byt komponenter som inte fungerar tillfredställande. Täta och byt läckande packningar m.m. i motor och drivlina.
Använd miljöanpassade produkter så långt det finns tillgängligt.
Vid arbete med fordon, se till att inget spill kommer ut i naturen eller grundvatten.
Anlita företag som följer miljölagar och skyddsbestämmelser.
Vid motorrenoveringar bör hårdare ventilsäten m.m. sättas in så att bränslen utan smörjande tillsatser kan användas. Diskutera med andra renoverare och klubbar hur de löst problemen.
Ta hand om gammal olja och andra restprodukter på ett miljöriktigt sätt, lämna avfallet på en miljö/återvinningstation. Använd EJ gammal olja till andra ändamål, de innehåller upp till tusen gånger mer cancerframkallande kolväten än ren olja.
Batterier och metall lämnas till återvinning.
Skulle Du lämna ett ¨visitkort¨ efter en parkering så torka upp oljan med en trasa. (Se till att skaffa särskilt droppskydd att lägga under fordonet vid parkering, om du vet om att din bil droppar olja.)
Använd i möjligaste mån miljövänliga bilvårdsprodukter, schampo, avfettningsmedel m.m. Helst sådana som är biologiskt nedbrytbara. Tänk på att ett välvaxat fordon håller sig renare längre, är lättare att tvätta och kräver mindre rengöringsmedel. Tvätta alltid bilen i särskild spolhall. Om ej möjligt är bästa stället gräsmattan eller en grusplan. Undvik att tvätta på asfalterade gator där smutsvatten och oljerester rinner rakt ner i dagvattenbrunnar och sedan direkt ut i vattendragen.

 

Miljökodex för fordonsägare

Ständig miljöutveckling är vår målsättning och att vi alla skall utvecklas på miljöområdet och vara lyhörda för tidens strömningar.

Linköping i november 2019