Miljöpolicy

Klubbens verksamhet skall kännetecknas av hänsyn till miljön och att delta i en strävan mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Verksamheten skall präglas av en öppenhet att aktivt medverka till en teknisk utveckling i miljöns tecken.

Klubben ska:

 • vid stadge och regelskrivningar väga in miljömässiga aspekter
 • genom miljöcertifieringen öka miljöengagemanget hos medlemmarna
 • ha en miljöpolicy som sammanfaller i tillämpliga delar med Svenska Bilsportförbundets och MHRF   miljö-policys och som slår fast att man aktivt strävar efter  miljövänlig verksamheten.
 • utse en miljösamordnare som är adjungerad till styrelsen

Medlemmar, funktionärer och övriga medverkande skall:

 • beakta klubbens miljöpolicy samt sprida kännedom om denna.
 • visa respekt för vår miljö vid all verksamhet. När så är möjligt använda bränslen och material som på sikt minimerar påverkan på miljön. Begränsa tomgångskörning och buller så att verksamhet även kan bedrivas i samhällsnära område.
 • välja material och reservdelar med miljöhänsyn. Handha bränsle, olja, och andra vätskor liksom uttjänta delar och batterier på ett miljöriktigt sätt och utnyttja kommunernas miljö- och återvinningsstationer.
 • arbeta för att förebygga miljöolyckor

Att tänka på

 • Håll ditt fordon i ett tekniskt gott skick, rätt inställd tändning och förgasare sparar både miljö och plånbok. Byt komponenter som ej fungerar tillfredsställande. Täta och byt läckande packningar m.m. i motor och drivlina. Använd moderna material när detta är möjligt. 
 • Anlita firmor och företag som följer miljölagar och skyddsbestämmelser. 
 • Vid motorrenovering bör hårdare ventilsäten m.m. sättas in så att bränslen utan smörjande tillsatser kan användas. Diskutera med andra renoverare och klubbar hur de löst problemen. 
 • Ta hand om gammal olja och andra restprodukter på ett miljöriktigt sätt, lämna avfallet på en miljöstation. Använd ej gammal motorolja till andra ändamål, den innehåller upp till tusen gånger mer cancerframkallande kolväten än ren olja. 
 • Lämna gamla batterier och metaller till återvinning. 
 • Skulle du lämna ett "visitkort" efter en parkering så torka upp oljan med en trasa. (Särskilda droppskydd finns att lägga under fordonet vid parkering). 
 • Använd i möjligaste mån miljövänliga bilvårdsprodukter, schampo, avfettningsmedel m.m. Helst sådana som är biologiskt nedbrytbara. Tänk på att ett välvaxat fordon håller sig renare längre, är lättare att tvätta och kräver mindre rengöringsmedel. Om tvättning ej kan ske i särskild spolhall är bästa stället gräsmattan eller en grusplan. Undvik att tvätta på asfalterade gator där smutsvatt
 • en och oljerester rinner rakt ner i dagvattenbrunnar och sedan direkt ut i vattendragen.

Miljökodex för fordonsägaren 
Ständig miljöutveckling är vår målsättning och att vi alla skall utvecklas på miljöområdet och vara lyhörda för tidens strömningar.