Krav inför ÖSK:s banträffar på Mantorp Park

ÖSK har anslutning till SBF (Svenska Bilsportsförbundet), följer deras regelverk och har igenom SBF visst försäkringsskydd för arrangör och förare.

Innebörd i korta ordalag följer nedan.

Några definitioner på person-begrepp i texten:

1:a person –  Person som är förare och som deltar aktivt på motorbanan i ÖSK’s banträff, och som kan vara orsakande till olyckshändelse eller skada

2:a person –  Eventuellt drabbad person som är förare och deltar aktivt på motorbanan, men som ej orsakat olyckshändelse eller skada.

Gäller även ägare till anläggningen som orsakats skada.

3:e person –  Person som inte deltar aktivt som förare på banan, är åskådare eller funktionär.

ÖSK’s åtagande:

1. ÖSK som är ansluten till SBF betalar en årsavgift vilket också ger klubben en s k ”Motortävlingsförsäkring” via SBF hos det försäkringsbolag de avtalat med, vilket syftar till att vara försäkringsskyddet för ”3:e person”, d v s passiv publik och funktionärer. Därmed skyddas även ansvariga inom klubben som arrangerar motorsportsevenemang, t ex banträffarna, inklusive styrelsen.

2. Den som arrangerar banträff, d v s ÅK-sektionen, skall ovillkorligen föranmäla dessa tillfällen till SBF’s lokala distrikt ÖBF, Östergötlands Bilsportsförbund, som därefter utfärdar det som innebär SBF’s ”Tillståndsgivning”.

3. ÖSK-ÅK skall ovillkorligen kräva att alla och envar som önskar delta i körning på en banträff uppfyller kraven nedan på  en aktiv ÖSK banträffs-åkare.

Åtagande för ÖSK-medlem vid bankörning:

A. Inneha en giltig SBF Förarlicens Racing, lägst Debutantlicens. 

Den licensen ger i kombination med ÖSK’s anslutning till SBF en olycksfallsförsäkring för den aktuella föraren, ”1:a person”.

B. Giltigt körkort

C. Giltigt ÖSK medlemsbevis

D. Se till att den bil denne vill köra på banträffen uppfyller besiktningskraven

E. Stå flaggpost på banträffarna

F. Sist men inte minst, genomföra ett eller flera dagsverken för Mantorp Park i samband med STCC-tävlingar eller annat överenskommet Mantorpsarrangemang, innevarande säsong.

Övriga kommentarer

ÖSK ÅK-arrangemang följer som tidigare SBF-modellen med förargenomgång, besiktning av bil, flaggvakter, etc.

Det som i och med detta fortfarande inte är skyddat via dessa försäkringar är
- de körandes (aktiva deltagare) bilar (1:a eller 2:a persons).  Här erbjuder flera försäkringsbolag vissa möjligheter som var och en får undersöka själva.
- bananläggningen vi utnyttjar. Orsakar någon en skada på den, kan anläggningens ägare komma att kräva ersättning av den som orsakat skadan. Observera att ÖSK inte tar ansvar för sådant.